กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

More...
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

 

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

More...
 เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O9 Social Network
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O17 E–Service
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี 2564
   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      17 คน

สถิติเดือนนี้:   415 คน

สถิติปีนี้:        7098 คน

สถิติทั้งหมด: 17327 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายสนั่น ขันมัง

นายสนั่น ขันมัง

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 083-599-4153

นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์

นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

การศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ.สังคมศึกษา มรภ.เลย 

นายสิทธิชัย  คำมี

นายสิทธิชัย  คำมี 

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา : ศษ.บ.ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์ 

นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์ 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา

นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางบัวทอง นาค-อก

นางบัวทอง  นาค-อก 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.บ.การประถมศึกษา

นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา

นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

นางพรพิกุล พรหมแสง

นางพรพิกุล   พรหมแสง 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย 

นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี

นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย 

นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า

นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า

ตำแหน่ง : ครู

การศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์

นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม

นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์

นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา

นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 

นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์

นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์ 

วิทยฐานะ : ชำนาญการ 

การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล

นางสาวบุญยรักษ์ บุญธนโชติศิริกุล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ 

การศึกษา : บธ.ม.

นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้

นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 

การศึกษา : บธ.บ.

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...